Vyhledat zájezd na mapě

Persepolis bývá Peršany nazývána Tachte Džamšíd (Trůn Džamšídův), protože se domnívali, že zde sídlil bájný král Džamšíd. Starověký název Persepolis, tj. „město Peršanů“, je pořečtěnou formou staroperského jména pro Persii – Pársa. Tento starověký palác se nachází v dnešní provincii Fárs, asi 60 km od Šírázu. Byla postavena za vlády achajmenovského krále Dareia I. (521–486 př. Kr.). Ve stavbě pokračovali jeho nástupci – Xerxes I., Artaxerxes I. a další.

Nachází se zde paláce, audienční síně, pokladnice, zásobárny, stáje. Ruiny vypovídají o nádheře dvora achajmenovských králů. Celý komplex podle profesora Popa nebyl klasickým hlavním městem, ale pouze palácem sloužícím k rituálním účelům během oslav jarního svátku Nourúz (20. 3. začíná perský nový rok). Hlavními městy achajmenovské říše byly Ekbatany a Súsy.

Město bylo zničeno požárem, který založili vojáci Alexandra Makedonského v r. 331 př. Kr., aby se pomstili za zničení Athén Xerxem I. Požár Persepole je symbolem vyvrácení perské říše.

Palác je vystavěn na 18 m vysoké terase široké 300 m a dlouhé 450 m na úpatí hory Kúhe Rahmat. Jediný přístup na terasu tvoří široké schodiště, které pochází z doby Xerxa I. Jednotlivé schody jsou vysoké jen 10–11 cm. Tato památka byla zařazena do seznamu Světového dědictví UNESCO v r. 1979.

Brána národů

Hned za schodištěm lze spatřit tzv. Bránu národů, rovněž postavenou za doby Xerxa, z níž se dochovala jen kamenná kostra s působivými sochami ve tvaru okřídlených býků. Každý příchozí, který chtěl předstoupit před achajmenovského velkokrále, musel touto branou projít. Za Bránou národů se nalézají ubikace vojáků a místnosti pro stráže.

Apadana

Rozlehlý palác Apadana, stojící na samostatné tři metry vysoké terase, sloužil jako veřejný audienční palác. Skládal se ze čtvercové hlavní síně, jejíž strop neslo 36 sloupů vysokých 20 m. Dalších 36 sloupů neslo stropy tří menších síní. Sloupy opatřené žlábkováním byly posazeny na mohutné podstavce. Z rohů budovy vystupovaly čtyři čtvercové věže, do nichž se dalo vstoupit z předsíní – jejich funkce byla strážní a skladištní. Fasádu Apadany opticky členily tři výklenky se zapuštěnou trojicí sloupů. V horní části stěny byl umístěn trojjazyčný nápis krále Xerxa I. Na severní a východní straně se do přijímací síně vstupovalo po schodištích, jejichž stěny jsou bohatě zdobeny reliéfy – patří k nim nejslavnější výjevy z dvorského života, jež se z dob staré perské říše vůbec zachovaly – Dareios na trůně, armáda deseti tisíc nesmrtelných a procesí národů.

Schodiště národů

Reliéf nad schodištěm znázorňuje příslušníky národů (např. Egypťany, Araby, Skythy, Indy, Řeky, Kiliky, ...), podrobené perskou říší, kteří každoročně přinášeli v době oslav nového roku dary perskému králi. Na reliéfu 23 poselstev přináší různé dary. Každé poselstvo je vedeno Médem nebo Peršanem, aby bylo zdůrazněno, že příslušníci obou těchto národů si byli v Persii rovnocenní.

Tačara

Zimní palác krále Dareia stál na JZ rohu apadany. Palác byl dokončený až za Dareiova nástupce Xerxa. Stál na 2,5 m vysoké terase, směrem na jih se otevíral do široké sloupové předsíně, opatřené po stranách strážnicemi. Centrálním prostorem byla obdélníková síň podpíraná dvanácti sloupy. Dochované reliéfy zobrazují vojáky střežící bezpečnost achajmenovského krále. Z paláce se dochovala kamenná okna a dveře, protože stěny byly z netrvanlivého materiálu.

Hadiš

Nedokončený palác Artaxerxa III. se nachází jihovýchodně od Tačary. Tvořilo jej rozlehlé nádvoří, na jehož severní straně se patrně nacházel chrám ohně, a celá řada složitě členěných místností spolu se čtvercovou branou – ta vystupovala do sousedního nádvoří obdélníkového půdorysu. Centrální síň podpíralo 36 sloupů. Reliéfní výzdoba dveřních portálů představuje krále Xerxa vstupujícího do paláce se svým doprovodem.

Síň sta sloupů

Síň měří 70 x 70 m a její strop byl nesen sloupy. Zde byly přijímány delegace, které přinášely tribut. Než delegace vstoupily do síně, čekaly v předsíni nesené čtyřmi sloupy. Dvě obrovské postavy býků, které střežily vstupní bránu, se dochovaly. Na dveřích síně je typický reliéf, který představuje krále bránícího zlu, představovaného lvem, vstoupit do paláce. Při vykopávkách zde bylo odkryto zhruba 30 000 hliněných tabulek s texty týkajícími se převážně úspěchů krále, ale i darovací listiny a účty.

Pokladnice

Sloužila jako finanční centrum perské říše. Účel budovy potvrdilo množství zde nalezených hliněných tabulek v akkadštině a elamštině. Pokladnici začal stavět král Dareios a jeho nástupci ve stavbě pokračovali. Stavba byla nesena sloupy.

Podle Plútarcha použil Alexandr Veliký na odvezení pokladů z Persepole do Ekbatan 10 000 mul a 5000 velbloudů. Byla zde nalezena zlatá věnovací listina, která je nyní uložena v archeologickém muzeu v Teheránu.

Hrobky nad Persepolí

Na úpatí hory Kúhe Rahmat jsou dvě hrobky. Jedna náleží Artaxerxovi I., druhá Artaxerxovi II. Mají typický křížový tvar, stejně jako hrobky v Naqše Rostam. Nad hrobkami je znázorněn král se svým dvorem. Nad králem je pouze bůh Ahura Mazda. Hrobka Dáreia III. byla nedokončena.

Muzeum

V malém muzeu jsou soustředěny drobné nálezy z Persepole a také předislámská keramika nalezená v provincii Fárs.


Írán – poznávací zájezdy

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů