Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Křesťanství je monoteistické náboženství, které vzniklo na území dnešního Izraele před více než 2000 lety jako odnož judaismu. Podobně jako muslimové, mají i křesťané povinnost šířit slovo Boží. Díky tomu se pak původně lokální žido-křesťanský kult rozšířil ze Středního východu do Evropy a Afriky a jeden z apoštolů měl doputovat až do Indie (místní církev odvozující svůj původ od apoštola Tomáše existuje v Kérale dodnes). V době objevitelských plaveb se pak křesťanství rozšířilo po celém světě. Spolu s objeviteli a dobyvateli přicházeli i misionáři a mniši, kteří šířili evangelium mezi příslušníky místních kultur, z pohledu křesťanů bezvěrce. V současnosti je křesťanství největším světovým náboženstvím, jehož stoupenci představují třetinu světové populace. Ačkoliv nejvýznamnější křesťanské země se nacházejí v Evropě a Americe, i v Asii se nacházejí významné křesťanské komunity.

Základním pilířem křesťanství je víra v Ježíše Krista coby Božího syna, jež má věřícím zajistit věčný život. Zprávy o Kristově životě, oběti a vzkříšení podává Nový zákon, který reviduje židovské svaté texty, označované křesťany jako Starý zákon. Starý a Nový zákon jsou pak shrnuty ve svaté knize křesťanstva, uznávané napříč všemi církvemi, Bibli. Od společného základu (víra v Ježíše coby spasitele, Bible jako základní text), jenž je společný všem křesťanům, se odchylují jednotlivé církve, které mají odlišné pohledy na otázky věrouky, bohoslužby a další otázky.

Křesťanství se tak dělí na tři hlavní větve – katolickou (přesněji římskokatolickou), ortodoxní (řeckokatolickou) a různá protestantská vyznání. Na rozdíl od katolické církve nemusejí ortodoxní a většinou ani protestantští kněží žít v celibátu, u protestantů je běžné i kněžství žen. Křesťanství je náboženstvím výrazně ortodoxním (zaměřeným na správnost víry; v protikladu k náboženstvím ortopraktickým, zaměřeným spíše na správné provádění obřadů), proto je pro konkrétní církve a jejich přívržence důležité jejich krédo (od latinského „credo“ = věřím). Kréd je celá řada, jmenujme například apoštolské, nicejské, chalcedonské a athanasiánské. Hlavními body kréd je (a v pohledu na tyto otázky se především jednotlivé církve liší) víra v Boha, otázka Ježíše coby Božího syna a spasitele a Ducha svatého. Dalšími důležitými body kréda je víra v peklo, nebe a očistec, také ve smrt, vzkříšení a nanebevzetí Ježíše. Dále ještě ve svatost církve a komunity světců. Zásadním bodem vyznání je víra v druhý příchod Krista, soudný den a spasení věrných. 

Desatero přikázání – zákazy a příkazy týkající se zásadních věcí, jako je krádež, smilstvo, vražda či naopak úcta k Bohu – bylo převzato z judaismu a minimálně některá z přikázání zná i největší ateista pocházející z křesťanských zemí, kde křesťanská etika i po staletích představuje základ kultury. Základem křesťanské praxe je modlitba a účast na mši se svatým přijímáním, v rámci liturgického roku jsou pak významné především svátky spojené s životem a vzkříšením Ježíše (Vánoce, Velikonoce).

Filipíny a Východní Timor představují baštu římskokatolické církve na Dálném východě. U obou zemí je přítomnost křesťanských komunit spjata s koloniální minulostí (portugalskou v případě Timoru a španělskou na Filipínách). Křesťanství po staletí zásadním způsobem ovlivňovalo veškeré dění zejména na Filipínách – formovalo vzdělání, kulturu i politiku. Katolické vyznání obecně a španělské zvláště inklinuje k velkým veřejným náboženským slavnostem, procesím a honosným bohoslužbám. Ty pak tvoří významnou část společenského života. Nejinak je tomu i na Filipínách, kde se dodnes španělské katolické dědictví silně projevuje.

Vedle těchto dvou zemí, kde je křesťanství majoritním vyznáním, se setkáváme s menšími či většími křesťanskými komunitami i jinde v ostrovní JV Asii. Především v Singapuru jsou křesťané významnou menšinou, křesťanství zde vyznává přibližně pětina obyvatel. V Malajsii a Indonésii pak k různým křesťanským církvím přináleží shodně přibližně desetina obyvatel. Toto číslo může být především v případě Indonésie mírně matoucí, neboť se mnohdy jedná o komunity zároveň vyznávající náboženství svých předků, zdánlivě s křesťanstvím neslučitelné – zajímavou kombinaci křesťanství a původních tradic vyznávají zejména Toradžové na Sulawesi či Batakové na Sumatře.

Související články

Očkování do Singapuru

Singapur je městský stát v jihovýchodní Asii. Stát je známý druhým největším přístavem, bohatou kulturou a je vyspělým finančním, dopravním i obchodním centrem. Země leží prakticky přímo na rovníku a podnebí je celoročně tropické a vlhké se spoustou srážek. Navzdory tomu nemá země prakticky žádné podzemní zdroje vody, pitná voda pochází ze srážek a je jímána do jezer a přehrad, z velké části je také importována z Malajsie. >> Podrobnosti o očkování do Singapuru << Každý cestovatel by měl být očkován proti žloutence typu A+B. Žloutenka typu A „nemoc špinavých rukou“ se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou, žloutenka typu B je přenášena krví, pohlavním stykem a jinými sekrety. Před každou cestou do zahraničí je vhodné ověřit si aktuální platnost očkování proti tetanu a pravidelných očkování (zarděnky, záškrt, spalničky, příušnice atd.). Singapur je místo, kde se mísí mnoho různých kuchyní z celého světa. Je dobré konzumovat vše tepelně opracované a stravovat se v restauracích. Současně se vyvarujte pití nebalené vody. Cestovatelům, zvláště batůžkářům, doporučujeme i očkování proti břišnímu tyfu. Pokud budete cestovat letadlem nebo jinými prostředky hromadné přepravy, je na místě zvážit očkování proti meningokokovým ev. pneumokokovým infekcím, které se přenášejí vzduchem. Budete-li delší dobu pobývat v přírodě nebo na venkově, doporučujeme zvážit očkování proti vzteklině. Doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat. Lékař centra Očkování a cestovní medicíny Vám zkontroluje platnost Vašich očkování, sestaví Vám individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách. V rámci cest do zahraničí je třeba nezapomínat na správně vybavenou cestovní lékárničku. Doporučeným obsahem lékárničky jsou léky na teplotu, léky na průjem, dezinfekce na kůži, náplasti, obvazy, antibakteriální gel na dezinfekci rukou,  probiotika a další. Vzhledem k tomu, že se zde vyskytuje i dengue horečka (nemoc, kterou přenáší komár), doporučujeme vzít s sebou účinný repelent a chránit se oblečením před poštípáním. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů