Vyhledat zájezd na mapě

Křesťanství je monoteistické náboženství, které vzniklo na území dnešního Izraele před více než 2000 lety jako odnož judaismu. Podobně jako muslimové, mají i křesťané povinnost šířit slovo Boží. Díky tomu se pak původně lokální žido-křesťanský kult rozšířil ze Středního východu do Evropy a Afriky a jeden z apoštolů měl doputovat až do Indie (místní církev odvozující svůj původ od apoštola Tomáše existuje v Kérale dodnes).

V době objevitelských plaveb se pak křesťanství rozšířilo po celém světě. Spolu s objeviteli a dobyvateli přicházeli i misionáři a mniši, kteří šířili evangelium mezi příslušníky místních kultur, z pohledu křesťanů bezvěrce. V současnosti je křesťanství největším světovým náboženstvím, jehož stoupenci představují třetinu světové populace. Ačkoliv nejvýznamnější křesťanské země se nacházejí v Evropě a Americe, i v Asii se nacházejí významné křesťanské komunity.

Základním pilířem křesťanství je víra v Ježíše Krista coby Božího syna, jež má věřícím zajistit věčný život. Zprávy o Kristově životě, oběti a vzkříšení podává Nový zákon, který reviduje židovské svaté texty, označované křesťany jako Starý zákon. Starý a Nový zákon jsou pak shrnuty ve svaté knize křesťanstva, uznávané napříč všemi církvemi, Bibli. Od společného základu (víra v Ježíše coby spasitele, Bible jako základní text), jenž je společný všem křesťanům, se odchylují jednotlivé církve, které mají odlišné pohledy na otázky věrouky, bohoslužby a další otázky.

Křesťanství se tak dělí na tři hlavní větve – katolickou (přesněji římskokatolickou), ortodoxní (řeckokatolickou) a různá protestantská vyznání. Na rozdíl od katolické církve nemusejí ortodoxní a většinou ani protestantští kněží žít v celibátu, u protestantů je běžné i kněžství žen.

Křesťanství je náboženstvím výrazně ortodoxním (zaměřeným na správnost víry; v protikladu k náboženstvím ortopraktickým, zaměřeným spíše na správné provádění obřadů), proto je pro konkrétní církve a jejich přívržence důležité jejich krédo (od latinského „credo“ = věřím). Kréd je celá řada, jmenujme například apoštolské, nicejské, chalcedonské a athanasiánské. Hlavními body kréd je (a v pohledu na tyto otázky se především jednotlivé církve liší) víra v Boha, otázka Ježíše coby Božího syna a spasitele a Ducha svatého. Dalšími důležitými body kréda je víra v peklo, nebe a očistec, také ve smrt, vzkříšení a nanebevzetí Ježíše. Dále ještě ve svatost církve a komunity světců. Zásadním bodem vyznání je víra v druhý příchod Krista, soudný den a spasení věrných. 

Desatero přikázání – zákazy a příkazy týkající se zásadních věcí, jako je krádež, smilstvo, vražda či naopak úcta k Bohu – bylo převzato z judaismu a minimálně některá z přikázání zná i největší ateista pocházející z křesťanských zemí, kde křesťanská etika i po staletích představuje základ kultury. Základem křesťanské praxe je modlitba a účast na mši se svatým přijímáním, v rámci liturgického roku jsou pak významné především svátky spojené s životem a vzkříšením Ježíše (Vánoce, Velikonoce).Filipíny a Východní Timor představují baštu římskokatolické církve na Dálném východě. U obou zemí je přítomnost křesťanských komunit spjata s koloniální minulostí (portugalskou v případě Timoru a španělskou na Filipínách). Křesťanství po staletí zásadním způsobem ovlivňovalo veškeré dění zejména na Filipínách – formovalo vzdělání, kulturu i politiku. Katolické vyznání obecně a španělské zvláště inklinuje k velkým veřejným náboženským slavnostem, procesím a honosným bohoslužbám. Ty pak tvoří významnou část společenského života. Nejinak je tomu i na Filipínách, kde se dodnes španělské katolické dědictví silně projevuje.

Vedle těchto dvou zemí, kde je křesťanství majoritním vyznáním, se setkáváme s menšími či většími křesťanskými komunitami i jinde v ostrovní JV Asii. Především v Singapuru jsou křesťané významnou menšinou, křesťanství zde vyznává přibližně pětina obyvatel. V Malajsii a Indonésii pak k různým křesťanským církvím přináleží shodně přibližně desetina obyvatel. Toto číslo může být především v případě Indonésie mírně matoucí, neboť se mnohdy jedná o komunity zároveň vyznávající náboženství svých předků, zdánlivě s křesťanstvím neslučitelné – zajímavou kombinaci křesťanství a původních tradic vyznávají zejména Toradžové na Sulawesi či Batakové na Sumatře.

Fotogalerie k článku
Související články

Buddhismus v ostrovní JV Asii

Buddhismus vychází z hinduismu, některé základní koncepty sdílí (reinkarnace, karmický zákon, do značné části i mytologii), jiné rozvádí dál a modifikuje. Za zakladatele buddhismu je označován princ Siddhárta Gautama, který žil v 6.–5. století před Kristem v severní Indii. Již při narození bylo předpovězeno, že se stane buď velkým králem, nebo velkým náboženským učitelem. Siddhártův otec měl samozřejmě zájem, aby jeho syn převzal vládu nad zemí a snažil se mladého prince ochránit před veškerými strastmi života. Až do svých 29 let nepoznal Siddhárta nic než radovánky a příjemné stránky života. Poté, podle tradičního podání, při návštěvě města za zdmi královského paláce se setkal se stářím a strádáním, nemocí a smrtí. Ve stejnou dobu také uviděl mnicha, jehož duševní vyrovnanost na Siddhártu velice zapůsobila. Rozhodl se odejít z paláce, opustit svou rodinu a postavení a plně se věnovat meditacím a hledání cesty k osvícení. Vyhledal nejlepší učitele, pod jejichž vedením se věnoval hlubokým meditacím, podrobil se kruté askezi, sahající až na samou hranici lidských možností, ale přesto nedokázal dosáhnout osvícení. Poté se rozhodl následovat svou vlastní cestu, vyhýbající se extrémům jak nevázaného života, tak přílišné askeze. Krátce poté dosáhl osvícení a stal se tak Buddhou (osvíceným), velkým duchovním učitelem. Zásadní pravdy, které během svého osvícení nahlédl a poté vyučoval, jsou dodnes tím nejzákladnějším učením buddhismu. Patří mezi ně tzv. čtyři vznešené pravdy (týkající se strastné povahy lidského bytí), vznešená osmidílná stezka (cesta vedoucí k zániku utrpení) a dvanáctidílný řetězec podmíněného vznikání. 

Celý článek
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů