Vyhledat zájezd na mapě

Aktualizace (22. prosince):

Příjem soutěžních videí byl zastaven. Do finálového kola jsme vybrali celkem 12 videí od 6 autorů. V období 1.–31. ledna 2016 probíhá veřejné hlasování, které určí vítěze soutěže. Předmětem soutěže je připravit nejlepší krátké video (v délce 3–6 minut a bez hudby) ze zájezdu pořádaného CK CHINA TOURS v období let 2013–2015.

Soutěžící umístí svá soutěžní videa na server Uschovna.cz a informuje o tomto organizátora soutěže.

Po uzávěrce soutěže organizátor nominuje nejvýše 12 videí do finále. 

Videa postoupivší do finále budou vystavena prostřednictvím http://www.youtube.com na webových stránkách soutěže a bude k nim umožněno veřejné hlasování. Tři videa s nejvyšším počtem hlasů získají hlavní ceny. Jedno video získá „Cenu China Tours“. Všechny ceny budou řešeny formou slevových poukazů na zájezdy pořádané CK CHINA TOURS.

Hlavní ceny:

1. místo: slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 30 000 Kč
2. místo: slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 20 000 Kč
3. místo: slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 10 000 Kč

Cena China Tours: slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 22 222 Kč

Ostatní finálová neoceněná videa: slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 5 000 Kč

Cena pro vylosovaného z hlasující veřejnosti: slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 11 111 Kč

O průběhu soutěže bude veřejnost informována prostřednictvím tiskových zpráv, které budou k jejímu zahájení, průběhu a ukončení vydávány. Zároveň budou informace o soutěži uveřejněny na webových stránkách organizátora.

Organizátor po skončení soutěže bude mít možnost finálová videa používat pro účely své propagace. Organizátor bude mít k vítězným videím výhradní a neomezenou licenci.

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže cestovní kancelář China Tours s.r.o., se sídlem: Praha 10, Voroněžská 20/170, PSČ 101 00, IČ: 26483343 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 85124 (dále jen „organizátor"), organizuje soutěž s názvem „O nejlepší video ze zájezdu China Tours“ (dále jen „soutěž“), a to v období od 15. února 2015 do 15. prosince 2015 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách organizátora (dále jen „webové stránky soutěže“) na adrese https://www.chinatours.cz/soutez/.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

O průběhu soutěže bude veřejnost informována prostřednictvím tiskových zpráv, které budou k jejímu zahájení, průběhu a ukončení vydávány. Zároveň budou informace o soutěži uveřejněny na internetových stránkách organizátora. 

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou, nejvýše šesti snímky.

Ze soutěže mohou být vyloučeni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v přihlašovacím e-mailu.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící může zaslat nejvýše šest videí ze zájezdu pořádaného cestovní kanceláří China Tours a konaného v letech 2013–2015 na web http://www.uschovna.cz/. Každé video musí být v délce 3–6 minut, ve formátu MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM v rozlišení HD a bez hudby – organizátor má následně právo opatřit videa zařazená do finále hudbou dle vlastního uvážení. Prostřednictvím e-mailu info@chinatours.cz bude soutěžící organizátora informovat o nahrání videa na web http://www.uschovna.cz/ a poskytne mu tak odkaz potřebný ke stažení videa, dále pak v tomto e-mailu uvede: své jméno, příjmení, korespondenční adresu, telefonní spojení, e-mailovou adresu a označení zájezdu, z něhož video pochází (ideálně kód zájezdu, ale postačí i země/název zájezdu a termín odjezdu). Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání soutěžních příspěvků je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jednoznačné označení zájezdu, z něhož video pochází. Odesláním údajů potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. Soutěžní videa je možno hlásit do soutěže v období 15. 2. – 15. 12. 2015.   

5. Určení výherce a podmínky získání výher

Organizátor vyhodnotí následující týden po uzávěrce soutěže veškerá videa doručená během soutěžního období. Do týdne po uzávěrce soutěže poskytne organizátor informaci o počtu soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže. Výherci jsou určeni níže popsaným výherním mechanismem.

Po uzávěrce soutěže porota složená ze zaměstnanců organizátora příspěvky vyhodnotí a vybere z videí, která splní výše popsaná kritéria, nejvýše 12 finálových videí. Současně určí držitele „Ceny China Tours“, jenž bude zveřejněn až po skončení hlasování veřejnosti.

Finálová videa budou zveřejněna na webu organizátora (https://www.chinatours.cz/soutez-videa/) prostřednictvím http://www.youtube.com a bude k nim umožněno veřejné hlasování. Hlasování proběhne v období 1.–31. 1. 2016. První tři videa s nejvyšším počtem hlasů získají hlavní ceny. Po ukončení hlasování bude z hlasujících, kteří poskytli svou e-mailovou adresu, vylosován výherce „Ceny pro vylosovaného z hlasující veřejnosti“.

Výsledky budou zveřejněny na www-stránkách organizátora a tiskovou zprávou nejpozději do 12. 2. 2016, ceny bude možno převzít do 31. 3. 2016.

Po skončení soutěže organizátor umístí vítězná videa na svých internetových stránkách.

Jména výherců budou uveřejněna na webové stránce soutěže a automaticky jim bude odeslána cena. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými v přihlašovacím e-mailu a výhru převzít od poštovního doručovatele nebo na příslušném poštovním úřadě v místě bydliště. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru. Nepodaří-li se výherce určit do konce projektu, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 12. 2. 2016 na webových stránkách soutěže.

6. Ceny

Organizátor vkládá do soutěže tyto ceny, vesměs slevové kupony na zájezdy jím pořádané, ceny nelze vyplatit v hotovosti.

Za 1. místo slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 30 000 Kč, za 2. místo v hodnotě 20 000 Kč, za 3. místo v hodnotě 10 000 Kč, jako „Cenu China Tours“ slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 22 222 Kč, jako Cenu pro vylosovaného z hlasující veřejnosti slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 11 111 Kč. Autoři ostatních finálových jinak neoceněných videí získají slevový poukaz na zájezd pořádaný CK China Tours v hodnotě 5 000 Kč.

Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Přijetí videa do soutěže bude potvrzeno organizátorem zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží po stažení videa organizátorem z webu http://www.uschovna.cz/. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena nebo informace na webových stránkách soutěže nebude zobrazena.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Po skončení soutěže má organizátor právo umístit vítězná videa na svých internetových stránkách. Autorům vítězných videí za umístění videí na internetových stránkách organizátora nevzniká nárok na jakékoli plnění ze strany organizátora.

Každý z účastníků zasláním videa do soutěže uděluje organizátorovi licenci k užívání díla, pokud zvítězí. Každý z účastníků soutěže, který se stane výhercem, uděluje organizátorovi licenci:

§  výhradní, a
§  pro území České republiky, a
§  množstevně, časově neomezenou a
§  ke všem způsobům užití (včetně sítě Internet).

Organizátor není povinen tuto licenci využít, resp. je oprávněn ji využít v rozsahu podle svého vlastního uvážení. Organizátor má právo video, na které se vztahuje licence, libovolně upravit tak, aby vyhovovalo jeho marketingovým zájmům. Odměna za udělení licence podle tohoto ustanovení je součástí výhry, na kterou vzniklo výherci právo podle těchto pravidel soutěže.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a za účelem předávání informací o průběhu této soutěže;

b) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách soutěže, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi v souladu s § 12 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a  předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V Praze dne 2. 2. 2015

Fotogalerie k článku

Napište nám

Formulář vyžaduje schválení cookies pro cílení a reklamu, protože je chráněn pomocí reCAPTCHA, a jeho použitím souhlasíte s ochranou osobních údajů and podmínkami užití společnosti Google.

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů