Vyhledat zájezd na mapě

K našim zájezdům nabízíme zprostředkování pojištění u pojišťovny UNIQA, a. s., u které máme sjednáno také pojištění CK proti úpadku.

Zajistíme vám tedy:

  • kvalitní pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti a zavazadel
  • pojištění stornopoplatků (nákladů spojených se zrušením zájezdu) včetně pojištění náhrady dovolené
  • nově nabízíme tarif K10SZ, který ve vybraných případech u pojištění stornopoplatků vrací 100 % vzniklých nákladů

Ke stažení


Připomínáme povinnost každého účastníka zájezdu mít na zájezd uzavřené pojištění léčebných výloh vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek. Můžete si jej samozřejmě zajistit i u jiné pojišťovny, nebo je např. máte jako bonus k platební kartě, doporučujeme však pečlivě prostudovat jeho podmínky (zejména ohledně nadmořské výšky, věku pojištěnce ap.) a také limity plnění.

Doporučujeme: Přečtěte si náš článek o pojištění storna zájezdu. Shrnuli jsme pro vás fakta, plusy a minusy takového pojištění a přidali jeden příběh ze života.

Vybírat si můžete ze 3 pojistných tarifů, kdy pojištění léčebných výloh kryje v plném rozsahu všechny naše zájezdy, a to včetně vysokých nadmořských výšek!!! a za jednotnou sazbu pro všechny klienty bez rozdílu horní hranice věku.


1. Tarif K5Z: Pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu a odpovědnosti za škodu

logo uniqa

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz, ke kterým dojde během platnosti pojistné smlouvy v zahraničí. Vyloučena jsou chronická onemocnění známá před odjezdem a jejich komplikace. Pojištění se sjednává na přesný počet dnů a pojistit se musí celá cesta včetně dnů překročení hranic ČR. Pojištění je účinné překročením hranice ČR při odjezdu a končí překročením hranice ČR při návratu.

Tento tarif je možné uzavřít při sepsání smlouvy o zájezdu nebo nejpozději 14 dnů před odletem. 

Co dělat v případě vzniklé pojistné události?

  • Úraz, resp. onemocnění, které vyžaduje ambulantní lékařské ošetření

Pojištěný uhradí náklady za ošetření a nákup léků v hotovosti. Přiměřené náklady uhradí UNIQA pojišťovna, a. s. po nahlá­šení pojistné události. V případě úrazu nechá klient vyplnit lékařem formulář „Atestatio medici“, který zašle poji­šťovně společně s oznámením o pojistné události.

  • Závažný úraz, resp. onemocnění, které vyžaduje ošetření při pobytu v nemocnici

Je nezbytné zavolat neprodleně asistenční službu a domluvit se na dalším postupu.

UNIQA ASSISTANCE na tel. +420 296 333 696 (24 hodin denně)

logo Europ Assistance

Pokud pojištěný klient nebude kontaktovat asistenční službu, je povinen uhradit fakturu za ošetření sám. Pojistitel bude refundovat pouze doložené náklady na léčení v Kč. Faktury a ostatní doklady musí být vystaveny v anglickém, německém či českém jazyce, jinak zajistí pojistitel přeložení na náklady pojištěného. Bankovní a jiné poplatky nebudou hrazeny.

Pojistná událost se hlásí bezprostředně po návratu, nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty, na adrese UNIQA pojišťovna, a. s., odbor likvidace škod neživotního pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 (formulář „Oznámení o škodě z léčebných výloh“).

Cena pojištění

Věk

EVROPA
(Kč/den)
SVĚT
(Kč/den)
0–141224
15 a více2448

Evropa: státy na geografickém území Evropy vč. ostrovů náležících evropským státům a Tunisko, Maroko, Egypt, Turecko a Izrael. Svět: platí pro ostatní státy světa.
Věk: děti do 15 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 15 let; pojištění není omezeno věkem (při jednotné sazbě i stejných podmínkách).
Lze pojistit také cizince, tedy i občany SR, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana na cestu do Rakouska pojistit nelze).


2. Tarif K5SZ: Pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu, odpovědnosti za škodu + stornopoplatků a náhrady dovolené

Tento tarif zahrnuje vše uvedené v bodě 1 (u tarifu K5Z) + nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení (z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, smrti, závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na majetku z důvodu živelní události, ke které došlo u pojištěné osoby či jí blízké osoby, příp. spolucestujícího, který je také pojištěn).

Pojištění zahrnuje také pojištění náhrady dovolené, kdy předmětem pojištění jsou nevratné náklady na nespotřebované služby na zájezdu více než 24 hodin před termínem zpáteční cesty.

Tento tarif je možné uzavřít při sepsání smlouvy o zájezdu nebo nejpozději 50 dnů před odletem.

V případě pojistné události vzniká nárok na úhradu těchto nákladů až do výše 80 % (spoluúčast klienta je tedy minimálně 20 %) a maximálně lze pojistit zájezd v hodnotě 250 000 Kč/os.

Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného. Pojištění končí ve 24:00 hodin v den odjezdu pojištěného na zájezd.

Cena pojištění

Cena tarifu K5Z + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (po slevách, včetně letenky a příplatků, ale bez ceny za pojištění léčebných výloh), bez ohledu na délku zájezdu. 


3. Prémiový tarif K10SZ: Pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu, odpovědnosti za škodu, storna zájezdu a náhrady dovolené

NOVÉ: nově nabízíme prémiové pojištění K10SZ, které se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz s vyššími pojistnými částkami a navíc pojištění storna zájezdu až do výše 100 % prokazatelných stornopoplatků.

Pojišťovna poskytne plnění ve výši 100 % prokazatelně zaplacených stornopoplatků v případě úmrtí pojištěného nebo osoby blízké nebo z důvodu nepřetržité hospitalizace (v délce minimálně 10 dní) pojištěného nebo osoby blízké, v jejímž důsledku nemůže pojištěná osoba vycestovat.

Cena pojištění

Pojistné činí 65 Kč/os./den+ 2,2 % z celkové ceny zájezdu (po slevách, včetně letenky a příplatků, ale bez ceny za pojištění léčebných výloh). Tento prémiový tarif má jednotnou sazbu bez ohledu na věk a zemi pobytu.


Sjednání pojištění

Pokud máte zájem o zprostředkování jednoho z výše zmíněných pojistných tarifů u UNIQA pojišťovna, a. s. prostřednictvím China Tours, postupujte podle následujících bodů:

1. Vyplňte smlouvu:

Ve smlouvě o zájezdu vyplňte, zatrhněte požadavek na typ pojištění, podepištea předejte ji do naší prodejní kanceláře (osobně, poštou, faxem, oskenovanou e-mailem). Za více osob stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.

2. Uhraďte pojistné:

Pojistné k objednanému zájezdu uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 50 dní před odjezdem zájezdu. Pokud pošlete objednávku pojištění zároveň se smlouvou o zájezdu, vypočteme vám pojistné na námi potvrzené smlouvě o zájezdu.

3. Pojistnou kartičku s kontakty na asistenční službu obdržíte při nástupu na zájezd, tedy na letišti.

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovna, a. s. pro pojištění léčebných výloh a stornovacích poplatků jsou ke stažení výše na této stránce a také k dispozici v naší prodejní kanceláři a na každém zájezdu přímo u průvodce.


Rozsah pojistného plnění

S pojišťovnou UNIQA (a její asistenční službou), s níž dlouhodobě spolupracujeme, máme velmi dobré zkušenosti. Všechny programy našich zájezdů v našem katalogu jsou kryty v plném rozsahu (včetně pobytů ve vysoké nadmořské výšce!) a za jednotných limitů pro všechny klienty bez rozdílu věku! Tyto nadstandardní podmínky lze získat jen naším prostřednictvím, nikoliv při nákupu v jiné pobočce pojišťovny.

POJIŠTĚNÍ

1) tarif K5Z
(max. poj. částka)
2) tarif K5SZ
(max. poj. částka)
3) prémiový tarif K10SZ
(max. pojistná částka)
Pojištění léčebných výloh5 000 000 Kč5 000 000 Kč10 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb5 000 000 Kč5 000 000 Kč10 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb5 000 000 Kč5 000 000 Kč10 000 000 Kč
Součástí pojištění léčebných výloh jsou:
– náklady na repatriaci pojištěného5 000 000 Kč5 000 000 Kč10 000 000 Kč
– náklady na repatriaci tělesných ostatků5 000 000 Kč5 000 000 Kč10 000 000 Kč
– náklady na vyslání opatrovníka60 000 Kč60 000 Kč60 000 Kč
– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty60 000 Kč60 000 Kč60 000 Kč
– náklady na právní pomoc v zahraničí včetně zprostředkování60 000 Kč60 000 Kč60 000 Kč
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů60 000 Kč60 000 Kč60 000 Kč
– zachraňovací náklady1 500 000 Kč1 500 000 Kč3 000 000 Kč
– odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu60 000 Kč60 000 Kč60 000 Kč
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému60 000 Kč60 000 Kč60 000 Kč
– náklady vzniklé zpožděním zavazadel5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč
– náklady vzniklé zpožděním letu5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč
Pojištění smrti následkem úrazu300 000 Kč300 000 Kč300 000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu600 000 Kč600 000 Kč600 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osobykombinovaný limit
5 000 000 Kč
kombinovaný limit
5 000 000 Kč
kombinovaný limit
5 000 000 Kč
Pojištění zavazadelmax. 15 000 Kč
(max. 5000 Kč / 1 zav.)
max. 15 000 Kč
(max. 5000 Kč / 1 zav.)
max. 40 000 Kč
(max. 20 000 Kč / 1 zavazadlo)
Připojištění zimních sportůANOANOANO
Připojištění nebezpečných a nepojistitelných sportů (v rámci zájezdů China Tours)ANOANOANO
Pojištění náhrady dovolené – 80 %není obsaženo80 %,
max. 200 000 Kč
80 %,
max. 200 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % / 100 %není obsaženo80 %,
max. 200 000 Kč
80 %, max. 300 000 Kč
/ až 100 %, max. 375 000 Kč

Co je Travel Asistent?

V ceně zájezdu je od sezony 2017 asistenční služba Travel Asistent, zajišťovaná ve spolupráci se společností Click2Claim, s.r.o., která v případě problému při letecké přepravě poskytne zejména informační servis a vymůže následně i finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

Měl váš let zpoždění delší než 3 hodiny nebo byl váš let zrušen? Dle platné evropské legislativy máte nárok na 250–600 EUR v závislosti na délce letu. Společnost Click2Claim se profesionálně zabývá nepravidelnostmi v letecké dopravě a pomůže Vám při vymáhání těchto náhrad. (V případě, že jste necestovali se zakoupenou službou Travel Asistent, můžete podat žádost o kompenzaci vyplněním formuláře na adrese: http://www.click2claim.eu/ – kompenzace lze vymáhat až 3 roky zpětně.) 

Společnost Click2Claim řeší následující typy nepravidelností:

  • Logo Click2Claimzpoždění letu (3 hod. a více)
  • zrušení letu
  • zmeškání návazného letu
  • přesměrování letu

Prostřednictvím Click2Claim máte k dispozici speciálníasistenční linku 24/7 (nonstop infolinka), kam se můžete v případě vzniku zpožděného nebo zrušeného letu obrátit. Infolinka slouží jen k poskytnutí informací, na co vzniká cestujícímu v konkrétní situaci nárok dle ECR 261/2004.

Pokud nastane problém s letem, v danou chvíli Click2Claim poradí, jak postupovat, a sdělí, na jaký rozsah péče má cestující od operujícího dopravce nárokPOZOR!Vlastní péči a náhradní přepravu je cestujícímu povinen poskytnout vždy operující dopravce, tedy letecká společnost.

Pokud vznikne cestujícímu na cestě újma v podobě výše uvedených nepravidelností v letecké dopravě, Click2Claim následně zajistí za cenově nejvýhodnějších podmínek vyřízení případné finanční kompenzace

Katalog 2020 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů