Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

K našim zájezdům nabízíme zprostředkování pojištění u pojišťovny UNIQA, a. s., u které máme sjednáno také pojištění CK proti úpadku.

Zajistíme vám tedy:

 • kvalitní pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti a zavazadel
 • připojištění stornopoplatků (nákladů spojených se zrušením zájezdu) včetně a pojištění náhrady dovolené

Ke stažení


Připomínáme povinnost každého účastníka zájezdu mít na zájezd uzavřené pojištění léčebných výloh vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek. Můžete si ho samozřejmě zajistit i u jiné pojišťovny, nebo je např. máte jako bonus k platební kartě, doporučujeme však pečlivě prostudovat jeho podmínky (zejména ohledně nadmořské výšky, věku pojištěnce ap.) a také limity plnění.

Doporučujeme: Přečtěte si náš článek o pojištění storna zájezdu. Shrnuli jsme pro vás fakta, plusy a minusy takového pojištění a přidali jeden příběh ze života.

Od sezony 2017 je do ceny zájezdu zahrnuta asistenční služba Travel Asistent, zajišťovaná ve spolupráci se společností Click2Claim, která zahrnuje informační servis a následné vyřízení případné finanční kompenzace při zpožděném či zrušeném letu.


Pojištění léčebných výloh (tarif K5Z)

logo uniqa

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz, ke kterým dojde během platnosti pojistné smlouvy v zahraničí. Vyloučena jsou chronická onemocnění známá před odjezdem a jejich komplikace. Pojištění se sjednává na přesný počet dnů a pojistit se musí celá cesta včetně dnů překročení hranic ČR. Pojištění je účinné překročením hranice ČR při odjezdu a končí překročením hranice ČR při návratu.

Součástí pojištění léčebných výloh je:

 • pojištění léčebných výloh
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění zachraňovacích služeb
 • úrazové pojištění v případě smrti následkem úrazu
 • úrazové pojištění v případě trvalých následků úrazu
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby
 • pojištění zavazadel

Co dělat v případě vzniklé pojistné události?

 • Úraz, resp. onemocnění, které vyžaduje ambulantní lékařské ošetření

Pojištěný uhradí náklady za ošetření a nákup léků v hotovosti. Přiměřené náklady uhradí UNIQA pojišťovna, a. s. po nahlá­šení pojistné události. V případě úrazu nechá klient vyplnit lékařem formulář „Atestatio medici“, který zašle poji­šťovně společně s oznámením o pojistné události.

 • Závažný úraz, resp. onemocnění, které vyžaduje ošetření při pobytu v nemocnici

Je nezbytné zavolat neprodleně asistenční službu a domluvit se na dalším postupu.

EUROP ASSISTANCE PRAHA na tel. +420 296 333 696 (24 hodin denně)

logo Europ Assistance

Pokud pojištěný klient nebude kontaktovat asistenční službu, je povinen uhradit fakturu za ošetření sám. Pojistitel bude refundovat pouze doložené náklady na léčení v Kč. Faktury a ostatní doklady musí být vystaveny v anglickém, německém či českém jazyce, jinak zajistí pojistitel přeložení na náklady pojištěného. Bankovní a jiné poplatky nebudou hrazeny.

Pojistná událost se hlásí bezprostředně po návratu, nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty, na adrese UNIQA pojišťovna, a. s., odbor likvidace škod neživotního pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 (formulář „Oznámení o škodě z léčebných výloh“).

Sazby pojištění léčebných výloh

Věk

EVROPA
(Kč/den)
SVĚT
(Kč/den)
0–141224
15 a více2448

Evropa: státy na geografickém území Evropy vč. ostrovů náležících evropským státům a Tunisko, Maroko, Egypt, Turecko a Izrael. Svět: platí pro ostatní státy světa.
Věk: děti do 15 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 15 let; pojištění není omezeno věkem (při jednotné sazbě i stejných podmínkách).
Lze pojistit také cizince, tedy i občany SR, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana na cestu do Rakouska pojistit nelze).


Připojištění stornopoplatků (tarif K5SZ)

Předmětem pojištění stornopoplatků (nákladů souvisejících se zrušením cesty) a pojištění náhrady dovolené jsou nevratné náklady na úhradu stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře.

Pravidla pro objednání připojištění:

 • Připojištění mohou uzavřít všichni zákazníci bez omezení věku,
 • Připojištění lze objednat pouze zároveň s pojištěním léčebných výloh (tedy tarifem K5Z) ,
 • Připojištění je nutné objednat při sepsání smlouvy o zájezdu, nejpozději však 40 dní před dnem odjezdu/odletu na zájezd (v době doplatku ceny zájezdu).

Maximálně lze pojistit zájezd v hodnotě 200 000 Kč / osoba. Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného. Pojištění končí ve 24:00 hodin v den odjezdu pojištěného na zájezd.

Součástí připojištění stornopoplatků je navíc:

 • pojištění storna zájezdu
 • pojištění náhrady dovolené (pojištění nevratných nákladů za nespotřebované služby na zájezdu více než 24 hodin před termínem zpáteční cesty)

Cena připojištění a výše plnění

Pojistné činí 2,2 % z celkové ceny zájezdu (po slevách, včetně letenky a příplatků, ale bez ceny za pojištění léčebných výloh), bez ohledu na délku zájezdu. V případě pojistné události vzniká nárok na úhradu nákladů souvisejících se zrušením cesty až do výše 80 % (spoluúčast klienta je tedy minimálně 20 %).


Sjednání pojištění

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění léčebných výloh (případně i o připojištění stornopoplatků a náhrady dovolené) u UNIQA pojišťovna, a. s. prostřednictvím China Tours, postupujte podle následujících bodů:

1. Vyplňte smlouvu:

Ve smlouvě o zájezdu vyplňte, zatrhněte požadavek na typ pojištění, podepište a předejte ji do naší prodejní kanceláře (osobně, poštou, faxem, oskenovanou e-mailem). Za více osob stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.

2. Uhraďte pojistné:

Pojistné k objednanému zájezdu uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní před odjezdem zájezdu. Pokud pošlete objednávku pojištění zároveň se smlouvou o zájezdu, vypočteme vám pojistné na námi potvrzené smlouvě o zájezdu.

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovna, a. s. pro pojištění léčebných výloh a stornovacích poplatků jsou ke stažení výše na této stránce a také k dispozici v naší prodejní kanceláři a na každém zájezdu přímo u průvodce. Pojistnou kartičku s kontakty na asistenční službu obdržíte při nástupu na zájezd, tedy na letišti.


Rozsah pojistného plnění

S pojišťovnou UNIQA (a s její asistenční službou), s níž dlouhodobě spolupracujeme, máme velmi dobré zkušenosti. Všechny naše programy na zájezdech v našem katalogu jsou kryty v plném rozsahu (včetně pobytů ve vysoké nadmořské výšce!) a za jednotných limitů pro všechny klienty bez rozdílu věku! Tyto nadstandardní podmínky lze získat jen naším prostřednictvím, nikoliv při nákupu v jiné pobočce pojišťovny. 

 POJIŠTĚNÍ

Léčebné výlohy (K5Z)
(max. pojistná částka)
Léčebné výlohy a storno (K5SZ)
(max. pojistná částka)
Pojištění léčebných výloh5 000 000 Kč5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb5 000 000 Kč5 000 000 Kč
Pojištění smrti následkem úrazu300 000 Kč300 000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu600 000 Kč600 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 
na zdraví a věci třetí osoby
kombinovaný limit
5 000 000 Kč
kombinovaný limit
5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel max. 15 000 Kč
(max. 5000 Kč / 1 zavazadlo)
max. 15 000 Kč
(max. 5000 Kč / 1 zavazadlo)
Pojištění storna zájezdunení obsaženo80 %, max. 200 000 Kč
Pojištění náhrady dovolenénení obsaženo80 %, max. 200 000 Kč
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)1 500 000 Kč1 500 000 Kč

Co je Travel Asistent?

V ceně zájezdu je od sezony 2017 asistenční služba Travel Asistent, zajišťovaná ve spolupráci se společností Click2Claim, s.r.o., která v případě problému při letecké přepravě poskytne zejména informační servis a vymůže následně i finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

Měl váš let zpoždění delší než 3 hodiny nebo byl váš let zrušen? Dle platné evropské legislativy máte nárok na 250–600 EUR v závislosti na délce letu. Společnost Click2Claim se profesionálně zabývá nepravidelnostmi v letecké dopravě a pomůže Vám při vymáhání těchto náhrad. (V případě, že jste necestovali se zakoupenou službou Travel Asistent, můžete podat žádost o kompenzaci vyplněním formuláře na adrese: http://www.click2claim.eu/ – kompenzace lze vymáhat až 3 roky zpětně.) 

Společnost Click2Claim řeší následující typy nepravidelností:

 • Logo Click2Claimzpoždění letu (3 hod. a více)
 • zrušení letu
 • zmeškání návazného letu
 • přesměrování letu

Prostřednictvím Click2Claim máte k dispozici speciální asistenční linku 24/7 (nonstop infolinka), kam se můžete v případě vzniku zpožděného nebo zrušeného letu obrátit. Infolinka slouží jen k poskytnutí informací, na co vzniká cestujícímu v konkrétní situaci nárok dle ECR 261/2004.

Pokud nastane problém s letem, v danou chvíli Click2Claim poradí, jak postupovat, a sdělí, na jaký rozsah péče má cestující od operujícího dopravce nárokPOZOR! Vlastní péči a náhradní přepravu je cestujícímu povinen poskytnout vždy operující dopravce, tedy letecká společnost.

Pokud vznikne cestujícímu na cestě újma v podobě výše uvedených nepravidelností v letecké dopravě, Click2Claim následně zajistí za cenově nejvýhodnějších podmínek vyřízení případné finanční kompenzace

Katalog 2019 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů